Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 pоку № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішення Попівської сільської ради від 13.04.2021 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках», згідно з пунктом 8 рішення Попівської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Попівської сільської територіальної громади на 2021 рік», оголошується проведення конкурсу з визначення установи банку для  розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на вкладних (депозитних) рахунках складає 2 000 000 (два мільйони) гривень.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) які розташовані  на території м.Конотоп Сумської області (далі – банки), за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади здійснюється в межах обсягу фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Попівської сільської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

розміру процентної ставки, яка не може бути зменшена протягом року;

терміну протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Попівської сільської територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області (на першу вимогу);

умови та періодичності сплати процентів.

 Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням проекту договору.

3)  завірені належним чином копії:

документів про державну реєстрацію банку;

статуту банку;

положення про філію (відділення) банку; 

банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

4) довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу;

5)  довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6.

4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між управлінням фінансів та  економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області   і банком є:

1) можливість постійного поповнення вкладу;

2) права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

3) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку управління фінансів та  економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області;

4) недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту). В разі якщо банком буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Попівської сільської  територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках;

5) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Попівської    сільської територіальної  громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.      

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету Попівської сільської територіальної громади, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. В договорі банківського вкладу (депозиту) з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. № 6.

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

1) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

 2) термін повернення коштів на рахунки бюджету  Попівської сільської  територіальної громади за письмовим зверненням управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області;

3) відсутність розміру незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку  (-ах);

4) строки перерахування до бюджету Попівської сільської  територіальної громади процентів за вкладом (депозитом).

8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.                        

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 17-00 год. 29 червня 2021 року за адресою: м.Конотоп, Сумської області, вул. Михайла Сусло, 21-А, управлінню фінансів та  економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області з поміткою: "заява на участь у конкурсі".  

10. Розкриття та розгляд пропозицій відбудеться 30 червня 2021 року о 13-30 год.

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.  

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі,  конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені у пунктах 7 та 8 умов проведення конкурсу.